Waarom de Blokkendoos?Kinderdagverblijf de Blokkendoos is opgericht in 1994. Op de Blokkendoos begeleiden we dagelijks tachtig kinderen, verdeeld over acht groepen. Er zijn vier babygroepen, twee peutergroepen en twee 3+ groepen. Elke groep heeft zijn eigen ruime groepsruimte met naastgelegen slaapruimte en kan daarnaast gebruik maken van ruime buitenspeelplaatsen. Daarnaast is er een grote gezamenlijke tuin. Alle groepen hebben openslaande deuren naar een eigen tuin. Lekker vrij spelen en activiteiten organiseren in de buitenlucht maakt het hele jaar door onderdeel uit van ons programma.

De groepen staan onder leiding van twee of drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers eventueel aangevuld met stagiaires. Continuïteit is voor ons een prioriteit. Ons team is stabiel en er is weinig tot geen verloop. Wij hebben een eigen invalpool met vertrouwde gezichten. Onze pedagogisch medewerkers worden begeleid en gecoacht door een deskundig pedagogisch coach.

Ons programma is gebaseerd op onze pedagogische visie. Bij de babygroepen wordt gewerkt op basis van de Piklermethode. Bij de peutergroepen en de 3+ groepen werken we met Meervoudige Intelligentie (MI). De inrichting van de groepen sluit volledig aan bij de pedagogische visie. De Piklermethode, MI en Piramide worden verderop uitgebreid besproken.

Dagelijks zijn er leden van het managementteam aanwezig op het kinderdagverblijf. Ouders kunnen hierdoor altijd bij ons terecht om direct en snel wijzigingen door te geven, vragen te stellen en overige zaken te regelen.

De Blokkendoos is een "groen en biologisch " kinderdagverblijf. We eten biologisch en zelf verbouwde producten.

Veel buiten spelen vinden we vanzelfsprekend. We hebben een mooie, ruime en groene tuinen op alle groepen.

Kinderdagverblijf de Blokkendoos is dagelijks geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. De dagdelen zijn:'s Ochtend van 7.00 uur tot 13.00 uur en 's Middags van 13.00 uur tot 18.00 uur. In de zomervakantie en tussen Kerst en Oud- en Nieuwjaar is de Blokkendoos normaal geopend. Onze jaarlijkse sluitingsdagen zijn Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag, en Kerstmis.

De Blokkendoos is onderdeel van Vensterschool Hoornse Wijken.

Vanzelfsprekend is Kinderdagverblijf de Blokkendoos een bij de gemeente Groningen geregistreerd kinderdagverblijf dat kwalitatieve opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en zij voldoet aan alle eisen en richtlijnen zoals deze zijn gesteld in de Wet Kinderopvang die sinds 1 januari 2005 van kracht is.

Privacy reglement
KDV DeBlokkendoos acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. KDV de Blokkendoos houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen. lees privacystatement

We plaatsen alleen kinderen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Wat maakt de Blokkendoos uniek?


Meervoudige Intelligentie

Op de Blokkendoos wordt gewerkt met Meervoudige intelligentie. In 2010 hebben wij deze methodiek, die voorheen alleen op basisscholen werd gebruikt, zo aangepast dat het ook gebruikt kan worden voor de kinderen in de leeftijd 1-4 jaar. Howard Gardner is de grondlegger van Meervoudige intelligentie. Hij onderscheidde 8 intelligenties of knapheden. Elk kind beschikt over een bepaalde mate van elke knapheid en kan zich met behulp van deze knapheden verder ontwikkelen. De vraag is op welke manieren is een kind knap. Met andere woorden ”iedereen is knap en wel op zijn eigen manier”. Bij deze verfrissende benaderingswijze wordt elk individueel kind in zijn kracht gezet. Een sterk ontwikkelde knapheid kan een kind helpen een andere knap te ontwikkelen. De knapheden van de kinderen zijn dus voortdurend in beweging. De knapheden worden verderop nader beschreven.

Piklermethode

De pikler methode is ontwikkeld door Emmi pikler. Emmi Pikler (geboren in 1902 in Wenen) nam in 1946 de leiding op zich van het kindertehuis Lóczy in Boedapest. Wat later de naam Emmi Pikler Instituut kreeg. Het Emmi Pikler Instituut in Hongarije heeft in de afgelopen vijftig jaar veel ervaring opgedaan in het onderzoek naar de groei en ontwikkeling van baby's. Emmi Pikler ́s benadering kenmerkt zich door twee principes: enerzijds respect voor de behoefte van de baby aan een stabiele en persoonlijke band en anderzijds respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind. Vanuit deze principes ontstaat een derde: de noodzaak om het leven van het kind zinvol te organiseren. Er is een tijd voor rust en slaap, een tijd van wakker zijn waarbij contact is met de pedagogisch medewerker en een tijd om zelf actief bezig te zijn. Deze verschillende tijden worden zo georganiseerd dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Natuur en Biologische Voeding

Veel tijd doorbrengen in de buitenlucht en buitenspelen vinden we vanzelfsprekend. We hebben mooie, groene en ruime buiten speelplekken waarin de kinderen alle ruimte krijgen om tot spel te komen. Ook worden MI activiteiten buiten georganiseerd. De maaltijden zijn biologisch op de Blokkendoos. De kinderen zijn nauw betrokken bij het proces "zaaien en oogsten". Omdat we in onze eigen kas en tuinen groente en fruit verbouwen, kunnen de kinderen het hele proces goed volgen. De producten uit de tuin en de kas worden vervolgens samen met de kinderen verwerkt in een soepje of een lunch. De kinderen krijgen zo de gelegenheid te leren over de herkomst van hun voedsel. Het kippenhok wordt dagelijks bezocht door de kinderen om de kippen te verzorgen en op speurtocht naar eitjes.


3+ groepen

Het 3+ beleid is opgericht tijdens de invoering van meervoudige intelligentie (MI). Het ontstond als verrijkingsprogramma voor 3+ers voor een dag per week. De 3+ groepen hebben sindsdien een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Daarom hebben we besloten alle 3+ers op alle dagdelen het programma aan te bieden. De blokkendoos werkt nu met twee 3+ groepen waar alle 3-jarigen terecht kunnen. De meervoudige intelligentie (MI) activiteiten zijn speciaal gericht op deze leeftijd en geven de kinderen spelenderwijs een goede voorbereiding op de basisschool.

Dagelijks fotoverslag

Goede communicatie met ouders vinden we van groot belang. Ouders hebben recht op een duidelijk beeld van de dag van hun kind(eren). Wij sturen dagelijks per mail een verslag van de dagelijkse activiteiten, geïllustreerd met foto’s. Voor de ouders erg informatief en voor de kinderen een feest van herkenning.

Vingerscan

Om de veiligheid te bevorderen werken wij met een vingerscansysteem. De toegang tot het gebouw van de Blokkendoos is alleen voor bevoegden. De vingerscan van nieuwe ouders wordt in het bestand opgenomen. Andere verzorgenden van de kinderen kunnen op verzoek van de ouders ook opgenomen worden.


Management TeamTinkAlle pedagogisch medewerksters van de peutergroepen en 3+ groepen hebben de TINK training gevolgd. De pedagogisch medewerksters van de babygroepen zijn de training op dit moment aan het volgen. TINK staat voor Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. Deze training verbetert de interactievaardigheden en de taalvaardigheid van de pedagogisch medewerksters. Onze pedagogisch coach heeft de interne trainers opleiding gevolgd en zorgt ervoor dat TINK een vast onderdeel is van de begeleiding voor onze pedagogisch medewerksters. We werken in de praktijk met de 6 interactievaardigheden. Middels video coaching worden de pedagogisch medewerksters bewust van hun eigen handelen en gaan ze met persoonlijke leerdoelen aan de slag. Tink folder voor meer informatie over TINK.


Een gezonde startHoe zorgen we ervoor dat onze pedagogisch medewerkers op de Blokkendoos op het gebied van een gezonde leefstijl een goed voorbeeld kunnen zijn en zo de kinderen samen met de ouders een gezonde start geven? Dit hebben we gedaan door onze pedagogisch coach op te laten leiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Deze maakt vervolgens alle collega’s en uw organisatie vertrouwd met het gedachtengoed van Gezonde Kinderopvang via de scholing “Een Gezonde Start”. Marieke in onze interne trainer “een gezonde start”, onderdeel van Gezonde Kinderopvang. (www.gezondekinderopvang.nl)


Meervoudige intelligentie


Howard Gardner is de grondlegger van Meervoudige intelligentie. Hij onderscheidde 8 verschillende manieren waarop mensen en kinderen intelligent (knap) kunnen zijn. Iedereen is knap op zijn eigen manier. Bij deze verfrissende benaderingswijze wordt elk individueel kind in zijn kracht gezet. Een sterk ontwikkelde knapheid kan een kind helpen een andere knapheid te ontwikkelen. De knaps van de kinderen zijn dus voortdurend in beweging. Er wordt uitgegaan van wat een kind al kan en wat het nog moet leren. Op de Blokkendoos is een gevarieerd aanbod van activiteiten die aansluiten bij de verschillende knapheden en de combinaties ervan. We kunnen de volgende knapheden onderscheiden:

Nov 0

Beweegknap

Deze kinderen leren van en door hun lichaam te gebruiken. Ze zijn in beweging, lopen rond, kijken om zich heen om uit te zoeken wat ze gaan doen. Ze maken vaak gebaren als ze praten en ze zijn makkelijk te herkennen aan hun sprekende mimiek.

  Read more
Nov 0

Mensknap

Deze kinderen voelen zich aangetrokken tot het werken met andere kinderen en mensen. Ze vinden het leuk om ergens voor te zorgen. Samen dingen uitwisselen vinden ze fijn. Ze kunnen zich goed verplaatsen in de gevoelens van anderen. Ze weten wanneer een ander kind zich verdrietig voelt.

  Read more
Nov 0

Muziekknap

Deze kinderen voelen zich aangetrokken tot het luisteren naar muziek of het zingen en meezingen van liedjes. Ze zullen tijdens een activiteit zelf voor achtergrond muziek zorgen Ze bedenken zelf nieuwe liedjes. Melodieën en ritmes spelen binnen deze intelligentie een hoofdrol.

  Read more
Nov 0

Natuurknap

Deze kinderen voelen zich sterk aangetrokken tot dieren, planten of natuurlijke voorwerpen. Ze nemen vaak iets mee uit de natuur wat ze hebben gevonden. Ze verzamelen graag, analyseren en tonen interesse voor namen van planten en dieren. Ze letten op het weer. Ze hebben oog voor verandering en opeenvolging in de natuur.

  Read more
Nov 0

Rekenknap

Het oplossen van problemen heeft een sterkte aantrekkingskracht op deze kinderen.  Ze vinden het een uitdaging om oorzaak- gevolg verbanden te leggen. Analyseren van problemen en gestructureerd werken hoort bij deze intelligentie. Meten, maar ook het (her) kennen van cijfers is een fijne bezigheid voor deze kinderen.

  Read more
Nov 0

Beeldknap

Dit zijn kinderen die zich de dingen in beelden voorstellen. Ze houden van kleuren en vormen. Deze kinderen zitten vaak te tekenen of te krabbelen. Het zijn kinderen die snel de weg weten te vinden. Puzzels waarbij ruimtelijke verhoudingen een rol spelen kunnen deze kinderen goed en snel oplossen.

  Read more
Nov 0

Woordknap

Deze kinderen voelen zich aangetrokken tot het lezen en voorgelezen worden. Ze vinden zingen van liedjes of rijmpjes prachtig. Ze kunnen zelf ook verhaaltjes vertellen. Deze kinderen kunnen hun gevoelens goed beschrijven. Ze hebben een uitgebreide woordenschat.

  Read more
Nov 0

Zelfknap

Deze kinderen voelen zich aangetrokken tot het vertellen over recente ervaringen. Hoe was de vakantie of wat heb ik gister gedaan? Ze kunnen goed aangeven wat ze goed kunnen of juist niet zo goed. Dit zijn kinderen die graag dromen en fantaseren. Ze kunnen goed alleen bezig zijn.

  Read more


Pikler op De Blokkendoos


Het belang van bewegingsvrijheid voor elk kind is kenmerkend voor de Piklermethode. Een zichtbaar element uit deze methode is de aparte lage box in het lokaal waar baby ́s afgeschermd en rustig kunnen liggen en spelen. De keuken en de verschoonplek zijn afgesloten met een hekje. De rest van de ruimte is toegankelijk voor de kinderen die kunnen kruipen en lopen. Dit is een manier om rust te creëren op de groep en elk kind de ruimte krijgt om zich vrij te kunnen bewegen. Tevens is er speelgoed op de groep aanwezig wat kinderen stimuleert en uitdaagt om eindeloos te kunnen experimenteren. Veel speelgoed zoals verschillende mandjes, bakjes, etc.

De wipstoelen worden alleen gebruikt om kinderen een rustpunt te geven na het eten. Daarna word de baby weer neergelegd in de grond box om te spelen. We bieden de baby 3 a 4 verschillende speeltjes aan die we rondom de baby neerleggen. Wat deze methode ook kenmerkt is de rode zakdoek. Een baby kan hier eindeloos mee variëren en zal de mogelijkheden uitbreiden naarmate de baby ouder wordt.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een traditionele babygym (waarbij speeltjes boven het hoofd hangen). Door deze babygym krijgt de baby onnodig veel prikkels en maakt hem/haar juist onrustig.

We gaan uit van het competente kind. Een baby ervaart zichzelf als competent wanneer er een wisselwerking ontstaat tussen het ervaren van een eigen impuls, hieruit voortvloeiend handelen (proberen/ oefenen/ spelen) en het resultaat van die handelingen. Wij hebben zoveel mogelijk vertrouwen in het kind en bieden hem een eigen leerontwikkeling en ondersteunende omgeving. Op deze manier is het kind tot veel meer in staat en kan het kind zijn mogelijkheden ten volle ontplooien. De verzorgmomenten tijdens het aankleden en/of verschonen worden als 1 op 1 moment gezien. De pedagogisch medewerker zal veel met de baby praten en bij elke stap zal de leidster de baby vertellen wat ze doet. De baby ervaart dit door middel van alle zintuigen.

We organiseren elke periodiek ontwikkelingsbijeenkomsten met onze pedagogisch medewerkers van de babygroepen waarbij het bewust werken en de uitvoering van de Piklermethode staat centraal.

3+ Groepen


Op de Blokkendoos hebben we twee 3+ groepen. De dag verloopt op deze groepen volgens een vaste structuur. Het programma bestaat uit Meervoudige Intelligentie (MI) activiteiten gebaseerd op de behoefte van 3-jarigen. Van elkaar leren en samenspel speelt hier een grotere rol dan bij de peutergroepen. De MI knapheden kunnen in deze groep erg goed tot hun recht komen. Om een paar voorbeelden te noemen. Er is een kas en er zijn kippen aanwezig, de kinderen leveren actief een bijdrage aan de verzorging. Er wordt regelmatig samen met de kinderen gekookt met onze zelf verbouwde producten. Beeldknap activiteiten worden in groepjes gedaan in ons beeldknap huisje waar kinderen zich volledig kunnen richten op het tekenen en schilderen. De talenten van onze pedagogisch medewerkers worden ingezet om kinderen in contact te laten komen met muziek, toneel, peuteryoga, dans etc. De sociale en individuele competenties worden op deze manier gestimuleerd en vormen een goede voorbereiding voor op de basisschool.

Oudercommisie


De Blokkendoos heeft zich als doel gesteld om in zijn dienstverlening naar de ouders zo goed mogelijk te functioneren. De oudercommissie, die bestaat uit minimaal 5 leden, heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van de Blokkendoos zo goed mogelijk te behartigen. De oudercommissie wordt door het managementteam in alle openheid geïnformeerd over alle ontwikkelingen binnen de Blokkendoos. De oudercommissie adviseert ten aanzien van kwaliteit. Voor de Blokkendoos is de oudercommissie een belangrijk klankbord.

De oudercommissie vergadert 6 keer per jaar. Elke ouder heeft de mogelijkheid feedback te melden aan de oudercommissie. De notulen worden per mail verspreid onder alle ouders. Het e-mail adres van de oudercommissie is: ocdeblokkendoos@gmail.com.

Tarieven


Het uurtarief van de Blokkendoos voor 2020 is € 8,17. Alle kosten voor voeding en verzorging zijn hierbij inbegrepen. Luiers dienen door de ouders meegebracht te worden. De dagen dat de Blokkendoos gesloten is, zijn al verrekend in de prijs per dagdeel. Er kan uitsluitend worden betaald via automatisch incasso. Hieronder volgt een overzicht van de kosten per dagdeel per maand.:

Aantal Dagdelen Uren per maand Kosten per maand
1 23,83 €194,72
2 47,67 €389,44
3 71,50 €584,16
4 95,33 €778,87
5 119,17 €973,59
6 143,00 €1168,31
7 166,83 €1363,03
8 190,67 €1557,75
9 214,50 €1752,47
10 238,33 €1947,18


In 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht geworden. In deze wet is onder andere geregeld dat de kosten voor kinderopvang door 3 partijen worden betaald, te weten een vast bedrag door de werkgevers, de overheid (inkomensafhankelijk) en de ouders. Per 1 januari 2007 heeft de overheid de werkgeversbijdrage verplicht gesteld. Dit houdt in dat zowel de overheidsbijdrage als de werkgeversbijdrage via de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst aan de ouders wordt uitgekeerd. De hoogte van de tegemoetkoming van de overheid is afhankelijk van het gezinsinkomen. Het is mogelijk de overheidstoeslag voor kinderopvang maandelijks van de belastingdienst te ontvangen. Uiteraard kan het ook worden verrekend bij de aangifte inkomstenbelasting eens per jaar. De toeslag kunt u aanvragen op de site www.toeslagen.nl(dan naar: downloaden en bestellen). De gegevens die nodig zijn om deze aanvraag te doen ontvangt u van de Blokkendoos na plaatsing. Uw uiteindelijke netto kosten voor kinderopvang kunnen worden berekend op www.kostenkinderopvang.nl www.kostenkinderopvang.nl

Vacatures


Op dit moment hebben wij de volgende vacature:

Pedagogisch Medewerkers

Sollicitatiebrief en CV kunnen gemaild worden naar info@deblokkendoos.nl.

Foto's


Tuin

IMG_1804 IMG_1800 IMG_1798 IMG_1791 IMG_1738
IMG_1737 IMG_1729 IMG_1589 DSC_0221

Interieur

IMG_7741 IMG_7740 IMG_7737 IMG_1784
IMG_1752 IMG_1713 DSC_0024