De Blokkendoos is een "groen en biologisch" kinderdagverblijf. We eten voornamelijk biologisch en we verbouwen ook eigen producten op kleine schaal.

Veel buiten spelen vinden we vanzelfsprekend. We hebben een mooie en ruime tuin.

Kinderdagverblijf de Blokkendoos is dagelijks geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur. De dagdelen zijn: 's Ochtend van 7.00 uur tot 13.00 uur en 's Middags van 13.00 uur tot 18.00 uur. In de zomervakantie en tussen Kerst en Oud- en Nieuwjaar is de Blokkendoos normaal geopend. Onze jaarlijkse sluitingsdagen zijn Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag, en Kerstmis.

De Blokkendoos is onderdeel van Vensterschool Hoornse Wijken.

Vanzelfsprekend is Kinderdagverblijf de Blokkendoos een bij de gemeente Groningen geregistreerd kinderdagverblijf dat kwalitatieve opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en zij voldoet aan alle eisen en richtlijnen zoals deze zijn gesteld in de Wet Kinderopvang die sinds 1 januari 2005 van kracht is.

Privacyreglement
KDV De Blokkendoos acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. KDV de Blokkendoos houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen.
Lees privacy statement

We plaatsen alleen kinderen die deelnemen aan het Rijks­vaccinatie­programma.

 

De geschillencommissie kinderopvang

Pedagogische visie

Op de Blokkendoos wordt gewerkt vanuit verschillende pedagogische visies.
Als rode draad binnen onze groepen hanteren we Meervoudige Intelligentie. Wij beschouwen dit als een filosofie waarbij alle kinderen op hun eigen manier intelligent (knap) zijn. Er zijn hierbij acht verschillende intelligenties te onderscheiden welke we in diverse onderdelen van de Blokkendoos terug laten keren.

Daarnaast werken we bij de babygroepen met de Piklermethode. Bij de peutergroepen en peuterplus groepen werken we met Piramide. Piramide is ook onderdeel van ons VVE-programma.

In onze visie staan de volgende kernkwaliteiten centraal;

Op de Blokkendoos is elk kind uniek. Vanuit liefdevolle benadering begeleiden en ondersteunen we elk kind in alle stappen die het zet. Visies zoals de Pikler methode en meervoudige intelligentie ondersteunen onze missie. De Pikler methode gaat uit van het competente kind. Elk kind krijgt in een prikkelende omgeving alle ruimte om zichzelf en zijn omgeving te ontdekken en te ervaren. Doordat het kind ontdekt dat hij iets zelf kan, voelt het zich competent. Dit draagt bij aan het gevoel van zelfvertrouwen en zal een stimulans zijn om verder tot ontwikkeling te komen. De visie van meervoudige intelligentie past heel goed bij ons omdat wij vinden dat kinderen knap zijn op hun eigen manier. Elk kind mag leren en ontdekken op zijn of haar manier. Op de Blokkendoos bieden we veel activiteiten aan waar kinderen hun eigen knapheden verder kunnen ontwikkelen en ontdekken.

Een respectvolle communicatie is belangrijk voor het opbouwen van een betrouwbare relatie tussen het kind en de pedagogisch medewerksters. Dit is ondersteunend de veiligheid. Deze relatie wordt opgebouwd door de individuele en ongedeelde aandacht die het kind tijdens de verzorgingsmomenten, zoals eten, verschonen, aan- en uitkleden krijgt.
De verzorgingsmomenten bieden de gelegenheid voor een regelmatig en plezierig samenzijn. Door actief deel te nemen aan de eigen verzorging ervaart het kind zijn eigen competentie en het wordt stukje bij beetje zelfstandiger. Dat geeft het kind vreugde en bevordert zijn zelfvertrouwen.
Verbale en non-verbale communicatie zijn essentieel en bepalen de kwaliteit van zorg. 'Zeg wat je ziet - ook op emotioneel gebied - en doe wat je zegt'. Tijdens de verzorging wordt constant aan de kinderen vertelt wat er met ze gaat gebeuren en ze worden uitgenodigd mee te helpen.
Het kind wordt de tijd gegeven om te reageren. De non-verbale communicatie moet dus ook op een liefdevolle en respectvolle wijze plaatsvinden. Door de ongedeelde verzorging is het kind vervuld van warmte en aandacht. Als het verschoond, gevoed en uitgeslapen is en de voorwaarden voor vrije beweging en spel er zijn, gaat het tevreden en zelfstandig zijn gang.

De methode van meervoudige intelligentie gaat ervan uit dat een kind een eigen manier van leren heeft. Deze eigen manier wordt bepaald door de interesses van het kind. Het ene kind leert door middel van taal en/of bewegen, waarbij het andere kind juist leert door creatief bezig te zijn en/of te spelen in de natuur. Binnen de visie van meervoudige intelligentie wordt uitgegaan van 8 verschillende intelligenties (ook wel knapheden genoemd). Een kind krijgt op De Blokkendoos alle 8 knapheden volop aangeboden. In de dagelijkse structuur en tijdens gerichte activiteiten binnen de thema's. Een kind kan daardoor op zijn eigen manier leren en maakt daarbij ook kennis met andere knapheden.

Bang, boos, blij, gefrustreerd, verdrietig, jaloers of teleurgesteld, allemaal emoties die kinderen regelmatig ervaren. Kinderen ervaren emoties primair en daardoor vaak heftig. Het uiten van emoties is heel belangrijk, hierdoor voelen kinderen zelf ook goed gevoelens aan. Hier is alle ruimte voor. We nemen de tijd, bewaren de rust. Luisteren naar het verhaal van het kind en benoemen en erkennen het gevoel. Hierdoor krijgen kinderen het gevoel dat ze gezien en begrepen worden. Dat geeft rust en geeft het kind een fijn en vertrouwd gevoel.

Kinderen gaan hun eigen bewegingsontwikkeling door, als ze de juiste mogelijkheden aangeboden krijgen. Bewegen mag altijd en wij zorgen ervoor dat kinderen veel ruimte krijgen om te bewegen om de ontwikkeling te bevorderen.
Daarnaast is het van belang dat het kind kleding draagt die zijn bewegingen niet belemmert. De omgeving is veilig en kindgericht. Baby's worden altijd op hun rug gelegd en nooit in een positie/houding gebracht, die ze niet zelf kunnen verlaten. Vanuit de rugligging kan het kind om zich heen kijken en als het eraan toe is beginnen te rollen. Naarmate het kind beweeglijker wordt, is er steeds grotere ruimte ter beschikking waarin het kind volop kan bewegen.
Baby's en kleine kinderen zijn in hoge mate afhankelijk van de hulp van een volwassene en wij vinden het belangrijk om kinderen niet nog afhankelijker te maken. In tegendeel, waar het kan, namelijk bijvoorbeeld tijdens het spelen, wil wij kinderen alle vrijheid en onafhankelijkheid garanderen om zo zelfstandigheid en het gevoel van competentie te bevorderen.

Omdat wij geloven dat elk kind gelijke kansen verdiend bieden wij vroeg en voorschoolse educatie aan. Dit aanbod geldt voor kinderen vanaf 2,5 jaar oud die extra ontwikkelingsondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast geldt dit aanbod ook voor kinderen in een gezin waarvan maar 1 ouder werkt. Een kind mag 16 uur per week komen spelen. Dit aanbod geldt voor de maandag (ochtend of middag) woensdag (ochtend of middag) en vrijdag (ochtend of middag). Het VVE programma waar we mee werken is de Piramide methode.

Meervoudige intelligentie

Howard Gardner is de grondlegger van Meervoudige intelligentie. Hij onderscheidde 8 verschillende manieren waarop mensen en kinderen intelligent (knap) kunnen zijn. Iedereen is knap op zijn eigen manier. Bij deze verfrissende benaderingswijze wordt elk individueel kind in zijn kracht gezet. Een sterk ontwikkelde knapheid kan een kind helpen een andere knapheid te ontwikkelen. De knaps van de kinderen zijn dus voortdurend in beweging. Er wordt uitgegaan van wat een kind al kan en wat het nog moet leren. Op de Blokkendoos is een gevarieerd aanbod van activiteiten die aansluiten bij de verschillende knapheden en de combinaties ervan. We kunnen de volgende knapheden onderscheiden:

beweegknap

Beweegknap

Deze kinderen leren van en door hun lichaam te gebruiken. Ze zijn in beweging, lopen rond, kijken om zich heen om uit te zoeken wat ze gaan doen. Ze maken vaak gebaren als ze praten en ze zijn makkelijk te herkennen aan hun sprekende mimiek.

mensknap

Mensknap

Deze kinderen werken graag met andere kinderen en mensen. Ze vinden het leuk om ergens voor te zorgen. Samen dingen uitwisselen vinden ze fijn. Ze kunnen zich goed verplaatsen in de gevoelens van anderen. Ze weten wanneer een ander kind zich verdrietig voelt.

muziekknap

Muziekknap

Deze kinderen voelen zich aangetrokken tot het luisteren naar muziek of het zingen en meezingen van liedjes. Ze zullen tijdens een activiteit zelf voor achtergrond muziek zorgen Ze bedenken zelf nieuwe liedjes. Melodieën en ritmes spelen binnen deze intelligentie een hoofdrol.

natuurknap

Natuurknap

Deze kinderen hebben een grote interesse in dieren, planten of natuurlijke voorwerpen. Ze nemen vaak iets mee uit de natuur wat ze hebben gevonden. Ze verzamelen graag, analyseren en tonen interesse voor namen van planten en dieren. Ze letten op het weer. Ze hebben oog voor verandering en opeenvolging in de natuur.

rekenknap

Rekenknap

Het willen oplossen van problemen valt op bij deze kinderen. Ze vinden het een uitdaging om oorzaak- gevolg verbanden te leggen. Analyseren van problemen en gestructureerd werken hoort bij deze intelligentie. Meten, maar ook het (her) kennen van cijfers is een fijne bezigheid voor deze kinderen.

beeldknap

Beeldknap

Dit zijn kinderen die zich de dingen in beelden voorstellen. Ze houden van kleuren en vormen. Deze kinderen zitten vaak te tekenen of te krabbelen. Het zijn kinderen die snel de weg weten te vinden. Puzzels waarbij ruimtelijke verhoudingen een rol spelen kunnen deze kinderen goed en snel oplossen.

taalknap

Taalknap

Deze kinderen genieten van het lezen en voorgelezen worden. Ze vinden zingen van liedjes of rijmpjes prachtig. Ze kunnen zelf ook verhaaltjes vertellen. Deze kinderen kunnen hun gevoelens goed beschrijven. Ze hebben een uitgebreide woordenschat.

zelknap

Zelfknap

Deze kinderen hoor je vaak vertellen over recente ervaringen. Hoe was de vakantie of wat heb ik gister gedaan? Ze kunnen goed aangeven wat ze goed kunnen of juist niet zo goed. Dit zijn kinderen die graag dromen en fantaseren. Ze kunnen goed alleen bezig zijn.

We gaan uit van het competente kind. Een baby ervaart zichzelf als competent wanneer er een wisselwerking ontstaat tussen het ervaren van een eigen impuls, hieruit voortvloeiend handelen (proberen/ oefenen/ spelen) en het resultaat van die handelingen. Wij hebben zoveel mogelijk vertrouwen in het kind en bieden hem een eigen leerontwikkeling en ondersteunende omgeving. Op deze manier is het kind tot veel meer in staat en kan het kind zijn mogelijkheden ten volle ontplooien. De verzorgmomenten tijdens het aankleden en/of verschonen worden als 1 op 1 moment gezien. De pedagogisch medewerker zal veel met de baby praten en bij elke stap zal de leidster de baby vertellen wat ze doet. De baby ervaart dit door middel van alle zintuigen.

Het belang van bewegingsvrijheid voor elk kind is kenmerkend voor de Piklermethode. Een zichtbaar element uit deze methode is de aparte lage box in de groepsruimte waar baby ́s afgeschermd en rustig kunnen liggen en spelen. De keuken en de verschoonplek zijn afgesloten met een hekje. De rest van de ruimte is toegankelijk voor de kinderen die kunnen kruipen en lopen. Dit is een manier om rust te creëren op de groep en elk kind de ruimte krijgt om zich vrij te kunnen bewegen. Ook is er speelgoed op de groep aanwezig wat kinderen stimuleert en uitdaagt om eindeloos te kunnen experimenteren. Veel speelgoed zoals verschillende mandjes, bakjes, etc.

De wipstoelen worden alleen gebruikt om kinderen een rustpunt te geven na het eten. Daarna wordt de baby weer neergelegd in de grond box om te spelen. We bieden de baby 3 à 4 verschillende speeltjes aan die we rondom de baby neerleggen. Wat deze methode ook kenmerkt is de rode zakdoek. Een baby kan hier eindeloos mee variëren en zal de mogelijkheden uitbreiden naarmate de baby ouder wordt.

Dit programma laat 8 verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Aan de hand van deze ontwikkelingsgebieden en de doelen die er worden gesteld, worden er activiteiten aangeboden. Een uitdagende en rijke speel- leeromgeving is voor ons heel belangrijk.
Dit zorgt ervoor dat kinderen zich kunnen uiten en hun opgedane kennis en ervaringen tot uiting kunnen brengen. Op de groepen is dan ook een verscheidenheid aan materiaal aanwezig zodat de kinderen zelf kunnen kiezen waar ze mee gaan spelen.
Voor Piramide is het nodig dat de kinderen in het lokaal zowel mogelijkheden hebben om individueel, in kleine groepjes en met de hele groep te spelen, leren en werken. Bij het inrichten van de ruimte wordt rekening gehouden met verschillen in leeftijd, ontwikkelingsniveau, verschillen tussen jongens en meisjes en verschillen in culturele achtergrond.

Uw kind kan gebruik maken van het VVE-programma wanneer een indicatie is afgegeven door de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. Daarnaast maakt de Gemeente Groningen het mogelijk dat elk kind vanaf 2,5 jaar 16 uur per week gebruik kan maken van een gesubsidieerd VVE-programma binnen de kinderopvang.

Tegemoetkoming in de kosten:
Als uw kind gebruikt maakt van het VVE-programma, worden de kosten hiervan gedeeltelijk door de overheid betaald. Dit noemen ze kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of ouders met een laag inkomen kunnen naast de kinderopvangtoeslag ook gebruik maken van bijzondere bijstand van de gemeente. Informatie hierover kunt u krijgen via de WIJ organisatie in de wijk.

VVE bij de Blokkendoos:
Vanaf 2,5 jaar kan uw peuter drie dagdelen per week gebruik maken van ons VVE-programma binnen onze reguliere peutergroepen en peuterplus groepen. Dit is mogelijk op maandag, woensdag en vrijdag. Afhankelijk van de bezetting kan er gekozen worden voor een ochtend of een middag. Een dagdeel duurt gemiddeld 5,5 uur.

Naar aanmeldingsformulier

Wat maakt de Blokkendoos uniek

Daarnaast worden onze pedagogisch medewerksters jaarlijks bijgeschoold in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Eerst Hulp aan Kinderen en is er een groep BHV'ers welke de veiligheid bewaakt en te hulp kan schieten indien nodig.

Een gezonde en veilig omgeving, waar kinderen zorgeloos kunnen spelen en leren, vinden we bij De Blokkendoos van groot belang voor een goede ontwikkeling. De nadruk ligt dan ook op een omgeving die zo veilig als nodig is. We bieden de kinderen een veilig omgeving die kinderen beschermt tegen gevaren en waar ze tegelijkertijd hun grenzen kunnen verkennen.

Voor ons gaat fysieke veiligheid verder dan alleen een veilige omgeving, zoals zorgen voor veilige bedjes en traphekjes. Van jongs af aan begeleiden en stimuleren we kinderen bij het ontwikkelen van goede motorische vaardigheden, het inschatten van risico's en het leren kennen van de eigen grenzen. Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid zijn competenties die bij elke nieuwe overwinning zullen groeien.

Op de Blokkendoos hebben we vier babygroepen, twee peutergroepen en twee peuterplus groepen.
Per leeftijdsgroep staan unieke ontwikkelingsfasen centraal. Waarbij op de babygroepen de rust en aandachtige verzorging centraal staat, zien we bij de peuter groepen de ontwikkeling van de eigen ik ontstaan. Op de peuterplus groepen komt samenspel en fantasie spel veel aanbod. Elke ontwikkelingsfase zorgt weer voor een verfrissende pedagogische benadering.

Van elkaar leren en samenspel speelt een grotere rol naarmate de kinderen ouder worden. Op de peuterplus groepen kunnen we steeds meer uitdaging aanbieden en helpen de kinderen ook mee bij de verzorging van de kippen en verzorging van de producten in de kweekkasjes. Er wordt regelmatig samen met de kinderen gekookt met onze zelf verbouwde producten.

De talenten van onze pedagogisch medewerkers worden ingezet om kinderen in contact te laten komen met muziek, toneel, peuteryoga, dans etc. De sociale en individuele competenties worden op deze manier gestimuleerd en vormen een goede voorbereiding voor op de basisschool.

vinkje icon

Natuur en Biologische Voeding

Veel tijd doorbrengen in de buitenlucht en buitenspelen vinden we vanzelfsprekend. We hebben mooie, groene en ruime buiten speelplekken waarin de kinderen alle ruimte krijgen om tot spel te komen. Ook worden MI activiteiten buiten georganiseerd. De maaltijden zijn voornamelijk biologisch op de Blokkendoos. De kinderen zijn nauw betrokken bij het proces “zaaien en oogsten”. Omdat we in onze eigen kweekkasjes groente en fruit verbouwen, kunnen de kinderen het hele proces goed volgen. De producten de kweekkasjes worden vervolgens samen met de kinderen verwerkt in een soepje of een lunch. De kinderen krijgen zo de gelegenheid te leren over de herkomst van hun voedsel. Het kippenhok wordt dagelijks bezocht door de kinderen om de kippen te verzorgen en op speurtocht naar eitjes.

vinkje icon

Dagelijks fotoverslag

Via de ouderapp stuurt elke groep aan het eind van de dag een fotocollage toe.

Voor kinderen tot 1 jaar wordt er dagelijks een “momentje van de dag” gemaakt. Dit momentje wordt geïllustreerd door foto's met een korte toelichting over leuke sprongen in de ontwikkeling en spelmomenten.

Voor kinderen vanaf 1 jaar maken we een groepsverslag. Dagelijkse bieden we allerlei activiteiten en/of spelletjes aan, aan de hand van de Piramide en MI methode. Van dit moment maar ook van andere spelmomenten worden foto's gemaakt. Deze foto's komen in een collage met een korte toelichting erbij. Zo krijgt elke ouder een beeld wat de kinderen die dag hebben gedaan. De fotocollages worden enthousiast ontvangen door ouders en zij gebruiken dit verslag ook om met hun kind de dag door te spreken.

vinkje icon

Gezondheid & Hygiene

Bij De Blokkendoos besteden we veel zorg en aandacht aan de gezondheid en hygiëne. Hiervoor volgen we de richtlijnen van de GGD. Hoe we omgaan met de voornaamste risico's en welke maatregelen we hierop nemen staat beschreven in ons beleid Veiligheid & Gezondheid. Door jaarlijks de Risico-Inventarisatie & evaluatie uit te voeren, is er blijvende aandacht voor gezondheid en hygiëne.

Elke groep bestaat uit maximaal 3 á 4 vaste pedagogisch medewerksters. Zij werken op vaste dagen wat de continuïteit ten goede komt. Daarnaast is er een vaste invalpool met pedagogisch medewerksters die invallen bij ziekte en/ of vrije dagen van het vaste personeel.
Er wordt jaarlijks een opleidingsplan gemaakt. Hierdoor blijft de kwaliteit van de pedagogisch medewerkster hoog. We sluiten aan bij de behoefte van het team en de ontwikkelingen binnen de kinderopvang.
De pedagogisch medewerksters van de peutergroepen en peuterplus groepen en de babygroepen hebben de TINK training gevolgd. TINK staat voor Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. Deze training verbetert de interactievaardigheden en de taalvaardigheid van de pedagogisch medewerksters. We werken in de praktijk met de 6 interactievaardigheden.
Tink folder voor meer informatie over TINK.

Gezondheid, gezonde voeding vinden we een belangrijk onderdeel binnen De Blokkendoos. We zorgen ervoor dat onze pedagogisch medewerkers op de Blokkendoos op het gebied van een gezonde leefstijl een goed voorbeeld kunnen zijn.

 

Management Team

inge

Inge Doldersum

Directeur / Eigenaar

Inge is algemeen directeur en daarmee o.a. verantwoordelijk voor alle (pedagogische) beleidszaken, de financiële taken en de algehele planning van de Blokkendoos. Vanuit haar helikopter view zorgt zij regematig voor vernieuwende inzichten en uitdaging voor het gehele team.

miriam

Mirjam Werkman

Managementassistent

Mirjam is onze managementassistent. Ze verzorgt o.a. alle contacten met ouders met betrekking tot rondleidingen, intakegesprekken, oudercontracten en planning. Ook is zij verantwoordelijke voor alle P&O zaken.

marieke

Maaike Veldman

Pedagogisch Coach

Maaike is onze pedagogisch coach. Zij ontwikkelt en bewaakt ons pedagogisch beleid en coacht onze pedagogisch medewerkers op de werkvloer. Hierbij besteed ze volop aandacht aan de ontwikkeling van competenties en talenten van onze pedagogisch medewerkers op zowel persoonlijk vlak als in teamverband.

Suzanne

Suzanne Hofsteenge

Pedagogisch trainer

Suzanne is onze pedagogische trainer VVE/ piramide en is verantwoordelijke voor het ontwikkelen en uitvoeren van het VVE-beleid. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor diverse beleids- en organisatorische taken.

Oudercommisie

De Blokkendoos heeft zich als doel gesteld om in zijn dienstverlening naar de ouders zo goed mogelijk te functioneren. De oudercommissie, die bestaat uit minimaal 4 leden, heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van De Blokkendoos zo goed mogelijk te behartigen. De oudercommissie wordt door het managementteam in alle openheid geïnformeerd over alle ontwikkelingen binnen De Blokkendoos. De oudercommissie adviseert ten aanzien van kwaliteit. Voor de Blokkendoos is de oudercommissie een belangrijk klankbord.

De oudercommissie organiseert één keer per twee jaar een ouderavond. Tijdens deze avond kunnen er één of meerdere onderwerpen centraal staan. Daarnaast vergadert de oudercommissie 6 keer per jaar. Elke ouder heeft de mogelijkheid feedback te melden aan de oudercommissie. Bij vragen en/of opmerkingen voor de oudercommissie, kan er contact met ze worden opgenomen. De contactgegevens van de oudercommissie kunnen bij ons aangevraagd worden.

Nathan Gessa Schoot Uiterkamp Almar Almar Almar
qoutes

Nathan Oterdoom

Wanneer Isis en Robin tweemaal per week met zoveel plezier terugkomen van de Blokkendoos (ja ook de baby) dan is het mooi om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Mijn naam is Nathan Oterdoom en samen met Jorinda wonen wij met onze dochters in Corpus den Hoorn.

Als lid van de oudercommissie wil ik het klankbord zijn voor de Blokkendoos namens ouders en kinderen. Wellicht net datgene kunnen teruggeven wat door de Blokkendoos niet wordt gezien en waarborgen dat het de fijne plek blijft die de Blokkendoos nu is. Mocht jij als ouder een vraag hebben of ergens mee zitten, schroom niet om mij dan aan te spreken. Ik ben de lange man (2,01m) met bril. Wie weet tot snel!

Tessa Schoot Uiterkamp

Dag ouders, wat leuk dat ik me aan jullie mag voorstellen als nieuw lid van de Oudercommissie!
Mijn naam is Tessa Schoot Uiterkamp en mijn dochter Lucie gaat sinds augustus 2022 met veel plezier naar de babygroep van de Blokkendoos. Als lid van de oudercommissie hoop ik iets te kunnen bijdragen aan de mooie en fijne plek die de Blokkendoos is. Door ook vanuit de ouders input en ideeën aan te dragen denk ik dat we als commissie een mooie toevoeging zijn op het (dagelijks) reilen en zeilen van de Blokkendoos. Loop je ergens tegenaan of wil je iets met ons delen, neem dan vooral contact met een van ons op

Almar Bruggeman

Beste ouder, leuk dat je de site van De Blokkendoos bezoekt, van harte welkom! Mijn naam is Almar Bruggeman en ik ben vader van twee prachtige dochters van 4 en 2 jaar oud, waarvan de jongste nog altijd met veel plezier naar De Blokkendoos gaat. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontzettend leuke omgeving en de goede kwaliteit die daar geboden wordt, heb ik zitting genomen in de oudercommissie.

Zijn er zaken m.b.t. het dagelijks reilen en zeilen op de Blokkendoos waarover je met ons als oudercommissie van gedachten wilt wisselen, kun je altijd even contact met ons zoeken.

Leonie Alkema

Hoi!
De Blokkendoos is een hele fijne en vertrouwde plek voor mij, Leonie Alkema, mijn vriend en natuurlijk het meest voor onze kinderen: Jule van 2 en baby Tijn.
Het samenzijn met de fantastische 'juffen' en andere kinderen brengt veel plezier en ontwikkeling. Zo waardevol!
Samen zorgen we ervoor dat alle (nieuwe) kinderen, ouders en collega's van de Blokkendoos dit fijne gevoel mogen (blijven) ervaren.
Wil je iets delen of vragen? Contact dan één van de OC-leden

Marina Salwegter

Beste ouders,
Mijn naam is Marina Salwegter. Ik woon sinds kort in Eelde, samen met mijn man en twee zoontjes, Jason met bijna 3 jaar en Justin met bijna 3 maanden die ook zoals zijn broer binnenkort naar de Blokkendoos gaat.
Mijn oudste zoon heeft bij de Blokkendoos zo'n geweldige speel- en ontdekkingsplek gevonden dat ik het belangrijk vind om met de organisatie mee te denken en samen met de andere ouders mijn steentje te kunnen bijdragen aan de kwaliteit van onze kinderen opvang.
Met vriendelijke groet,
Marina Salwegter

Tarieven

Het uurtarief van De Blokkendoos voor 2024 is €9,98. Alle kosten voor voeding en verzorging zijn hierbij inbegrepen. Luiers dienen door de ouders meegebracht te worden.
Met Pasen, Pinksteren, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is De Blokkendoos gesloten. Oudejaarsdag en Kerstavond zijn wij om 17.00uur gesloten.
De dagen dat De Blokkendoos gesloten is, zijn al verrekend in de prijs per dagdeel. Er kan uitsluitend worden betaald via automatische incasso. Hieronder volgt een overzicht van de kosten per dagdeel per maand voor het jaar 2024:

Dagdelen

Uren p/m

Kosten p/m

1

23,83

237,86 €

2

47,67

475,71 €

3

71,50

713,57 €

4

95,33

951,43 €

5

119,17

1189,28 €

6

143,00

1427,14 €

7

166,83

1665,00 €

8

190,67

1902,85 €

9

214,50

2140,71 €

10

238,33

2378,57 €

In 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht geworden. In deze wet is onder andere geregeld dat de kosten voor kinderopvang door 3 partijen worden betaald, te weten een vast bedrag door de werkgevers, de overheid (inkomensafhankelijk) en de ouders. Per 1 januari 2007 heeft de overheid de werkgeversbijdrage verplicht gesteld. Dit houdt in dat zowel de overheidsbijdrage als de werkgeversbijdrage via de kinderopvangtoeslag door de belastingdienst aan de ouders wordt uitgekeerd. De hoogte van de tegemoetkoming van de overheid is afhankelijk van het gezinsinkomen.
Op de de website van de belangenvereniging staat uitleg kinderopvangtoeslag.
Het is mogelijk de overheidstoeslag voor kinderopvang maandelijks van de belastingdienst te ontvangen. Uiteraard kan het ook worden verrekend bij de aangifte inkomstenbelasting eens per jaar. De toeslag kunt u aanvragen op de site www.toeslagen.nl (dan naar: downloaden en bestellen). De gegevens die nodig zijn om deze aanvraag te doen ontvangt u van de Blokkendoos na plaatsing. Uw uiteindelijke netto kosten voor kinderopvang kunnen worden berekend op www.kostenkinderopvang.nl

Aanmelding

Aanmelding voor een kindplaats bij de Blokkendoos begint met het invullen en versturen van het aanmeldingsformulier. Wij nemen vervolgens contact op voor het maken van een afspraak voor een rondleiding. Indien de plaatsing mogelijk is en er een akkoord is bereikt wordt de plaatsing definitief. Enkele weken voor de aanvangsdatum maken we met u een afspraak voor een intakegesprek.

Vacatures

Op dit moment hebben wij de volgende vacature:
Pedagogisch Medewerkers
Sollicitatiebrief en CV kunnen gemaild worden naar info@deblokkendoos.nl.

Foto's

e
e
e
e
e
e
e